พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน์.

ติดตั้งและบริหารระบบเครือข่าย Windows Server 2012 ฉบับผู้เริ่มต้น / พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน์. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557. - 812 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : พื้นฐานระบบเครือข่ายคอพิวเตอร์ -- อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย -- ติดตั้งระบบเครือข่าย LAN แบบเวิร์กกรุ๊ป -- เริ่มต้นการใช้ Windows Server 2012 และ Active Directory -- บริหารนโยบายเครือข่ายด้วย Group policy ฯลฯ.

141016

9786160821488


เครือข่ายคอมพิวเตอร์.

004.65 / พ382ต 2557