ซอลซ์เบิร์ก, ซารอน.

ความจริงของความสุข / Real happiness The power of meditation ซารอน ซอลซ์เบิร์ก ; ญาณพล มุสิเกตุ, แปล. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557. - 207 หน้า. - ชุดฝึกกายฝนใจ ; ลำดับที่ 30. .

สารบัญ : การฝึกสมาธิคืออะไร -- ฝึกสมาธิไปทำไม -- สำรวมความคิด -- การเจริญสติและกาย -- การเจริญสติและอารมณ์ -- ความเมตตาบ่มเพาะความเห็นใจ.

141007

9786163878069


การดำเนินชีวิต.
ธรรมะ (พุทธศาสนา)
สมาธิ.

294.3 / ซ972ค 2557