อิสรีย์ แจ่มขำ.

ไวยากรณ์อังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) 1 = Complete English grammar 1 / Complete English grammar 1 อิสรีย์ แจ่มขำ และดุจเดือน กลั่นคูวัด. - กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [ม.ป.ป.] - 422 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง + ซีดี-รอม.

สารบัญ : English alphabets (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ) -- Comparison between English and Thai alphabets -- Nouns (คำนาม) -- Article (คำนำหน้านาม) -- Pronouns (คำสรรพนาม) -- Verbs (คำกริยา) -- Adjectives (คำคุณศัพท์) -- Adverbs (คำวิเศษณ์) -- Comparison (การเปรียบเทียบ) -- Prepositions (คำบุพบท) -- Conjunctions (คำสันธาน) -- Punctuations (เครื่องหมายวรรคตอน) -- Agreement (ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา) -- Tenses (กาล).

140922

9789749764633


ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์.

425 / อ387ว