ณัฐพบธรรม ธนันท์เมธากรณ์.

ถ้ารู้ (กู) ไม่ทำ / ณัฐพบธรรม ธนันท์เมธากรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555. - 174 หน้า. - ชุดจิตวิทยาธรรมะ ; ลำดับที่ 12. .

สารบัญ : ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบาป -- บาปที่ทำให้ถูกฆ่า อายุสั้น ขี้โรค อ้วน -- บาปที่ทำให้ไม่มีเงิน เป็นหนี้ ทำอะไรก็เจ๊ง ถูกโกง ถูกปล้น ทรัพย์วิบัติ -- บาปที่ทำให้อกหัก รักคุด โดนทิ้ง แฟนมีชู้ เพศไม่บริสุทธิ์ -- บาปที่ทำให้สมองทึบ ปัญญาอ่อน ขาดสติ ติดสุรายาเสพติด -- บาปที่่ทำให้มีแต่คนเกลียด -- บาปที่ทำให้ถูกทำร้ายจิตใจ -- บาปที่ทำให้พูดอะไรก็ไม่มีคนเชื่อ -- บาปที่ทำให้เกิดมาจน -- บาปที่ทำให้หน้าตาผิวพรรณแย่ -- บาปที่ทำให้เลือกทางเดินชีวิตผิดพลาด -- ความเข้าใจเบื้องปลายเกี่ยวกับบาป -- หยุดบาป หยุดทุกข์ พบสุข นิพพาน.

140819

9789749702833


การดำเนินชีวิต.
บาป.
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.

294.35 / ณ113ถ 2555