บรรจบ บรรณรุจิ.

คนตายกลับบ้านได้ / บรรจบ บรรณรุจิ. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555. - 151 หน้า : ภาพประกอบ (สี). - โลกทิพย์ ; ลำดับที่ 3. .

สารบัญ : บทนำ -- ความสูญเสียที่ไม่คาดคิด -- สายใยแห่งความผูกพัน -- คนตายกลับบ้านได้ -- สื่อสารผ่านร่างทรง -- ร่างสลายคลายความผูกพัน -- โลกใหม่ภพภูมิใหม่ -- โลกทิพย์ -- ท่องสวรรค์ เที่ยวมนุษย์ ทัวรืนรก -- เทวดาน้องใหม่ -- คำบอกเล่าจากกอล์ฟ -- ท้ายที่สุด...คนเราก็เท่านี้ -- บทส่งท้าย -- ภาคผนวก -- ประวัติของกอล์ฟ -- ประวัติผู้เขียน.

140819

9786162078125


ความเชื่อ.
ความตาย--แง่ศาสนา--พุทธศาสนา.
ธรรมะ.

294.304 / บ177ค 2555