สันติ วุฒิรัตน์.

100 พระสงฆ์ 100 เรื่องเล่า 100 คำสอน / สันติ วุฒิรัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557. - 210 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดเกร็ดธรรมคำครู ; ลำดับที่ 5. .

สารบัญ : ครูบาพรหมา พรหมจักโก -- ครูบาศรีวิชัย -- ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก -- ท่านพ่อลี ธัมมธโร ฯลฯ.

140814

9786163876652


ธรรมะ.
พุทธศาสนา--คำสั่งสอน.

294.3444 / ส115ร 2557