ชัญวลี ศรีสุโข.

100 เรื่องน่ารู้ มะเร็งในผู้หญิง / ชัญวลี ศรีสุโข. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556. - 121 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดโรคภัยใกล้ตัว ; ลำดับที่ 40. .

สารบัญ : มะเร็งเต้านม -- มะเร็งปากมดลูก -- มะเร็งมดลูก -- มะเร็งรังไข่.

140813

9789742898069


เต้านม--มะเร็ง.
ปากมดลูก--มะเร็ง.
มดลูก--มะเร็ง.
มะเร็ง--การป้องกันและควบคุม.

616.994 / ช113ห 2556