สม สุจีรา.

เกิดเพราะกรรมหรือความซวย/ สม สุจิรา. - พิมพ์ครั้งที่ 35. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555. - 178 หน้า : ภาพประกอบ (สี). - ธรรมะวิทยาศาสตร์ ; ลำดับที่ 2. .

สารบัญ : คำนำผู้เขียน -- ความน่าจะเป็น -- ทฤษฎีไร้ระเบียบ -- ลิขิตแห่งชีวิต -- ตายแล้วเกิด -- เจตสิก -- จิตใต้สำนึก -- วิบากกรรม -- ความรู้สึก -- คำตอบสุดท้าย -- ประวัติผู้เขียน.

140806

9789749898178


กฎแห่งกรรม.
ความเชื่อ (ศาสนา).
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.

294.3375 / ส16ก 2555