ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ.

100 เรื่องน่ารู้ในอินโดนีเซีย / ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556. - 139 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุด 100 เรื่องน่ารู้ในอาเซียน. .

สารบัญ : ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย -- ภูมิศาสตร์อินโดนีเซีย -- เศรษฐกิจอินโดนีเซีย -- การเมืองการปกครองอินโดนีเซีย -- สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย -- การศึกษา สื่อสารมวลชจ และอาชีพในอินโดนีเซีย -- สถานที่สำคัญในอินโดนีเซีย -- บุคคลสำคัญอินโดนีเซีย -- เหตุการณ์สำคัญในอินโดนีเซีย -- บทบาทอินโดนีเซียในอาเซียน.

140729

9789742898243


อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย--การเมืองและการปกครอง.
อินโดนีเซีย--ความเป็นอยู่และประเพณี.
อินโดนีเซีย--ประวัติศาสตร์.
อินโดนีเซีย--ภาวะสังคม.
อินโดนีเซีย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

959.8 / ช132ร 2556