ดนตรีล้านนา สล่าเครื่องตี : ภูมิปัญญาช่างทำเครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคเหนือ ประเภทเครื่องตี / ธิติพล กันตีวงศ์...[และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557. - 148 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : วัฒนธรรมการตีกลอง -- โลหะดุริยศิลป์ล้านนา -- พาทย์เหล็ก -- พาทย์ไม้ -- กลองสะบัดชัย -- กลองโป่งโป้ง -- กลองสิ้งหม้อง -- กลองปู่เจ่ -- กลองตึ๋งโนง -- กลองบูชา เมืองน่าน -- กลองบูชา ลำปาง -- กลองเต่งถิ้ง -- กลองมองเซิง -- กลองหลวง.

140722

9789746728669


เครื่องดนตรีไทย (ภาคเหนือ).
ดนตรีพื้นบ้าน--ไทย (ภาคเหนือ).

786.9 / ด154 2557