นวัตกรรม นำพาประเทศสู่ความมั่งคั่ง / เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, สุนทรี ปานนิลวงศ์ และศิริกัญญา ตันสกุล, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : สถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2556. - 127 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : นิยามของคำว่า นวัตกรรม -- สี่มิติของนวัตกรรม -- ประเทศไทย บนกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง -- การเพิ่มมูลค่า -- นวัตกรรม -- ความเชื่อมโยงของทุกภาคส่วน -- เปิดมุมมองจากภาครัฐ -- ประเทศไทยต้องปฏิรูป.

140721


นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.
นวัตกรรมทางธุรกิจ.

658.4063 / น1711 2556