พศิน อินทรวงค์.

หลวงปู่มั่น จอมทัพธรรม / พศิน อินทรวงค์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556. - 211 หน้า : ภาพประกอบ. - ธรรมะประวัติศาสตร์ ; ลำดับที่ 3. .

บันทึกการเดินทางตามรอยธุดงค์.

สารบัญ : ออกจากจุดสตาร์ต -- หลักกิโลที่ 1 - 9 -- สิ้นสุดการเดินทาง.

140704

9786163873101


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, 2413-2492


การดำเนินชีวิต.
พุทธศาสนา--หลักคำสอน.

294.3444 / พ183ห 2556