ซองโจ, ชเว.

5 นาทีฟิตหุ่นเฟิร์มเสริมหุ่นเป๊ะ / ชเว ซองโจ ; อภิศรี, แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557. - 289 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : การออกกำลังกายต้องมีมาตรฐานหรือไม่ -- การออกกำลังกายในแบบโค้ชแมคเคอเรล -- วิธีออกกำลังกายเฉพาะส่วนในแบบโค้ชแมคเคอเรล.

140704

9786163875990


การออกกำลังกาย.

613.71 / ซ192ห 2557