สมคิด เลิศไพฑูรย์.

กฎหมายการปกครองท้องถิ่น / สมคิด เลิศไพฑูรย์. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550. - 442 หน้า.

สารบัญ : ทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยกฎหมายการปกครองท้องถิ่น -- หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย.

140626

9789744140029


กฎหมายปกครอง
การปกครองท้องถิ่น--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การปกครองท้องถิ่น--ไทย

342.09 / ส1611ก 2550