เพนเตอร์, เจเนอีฟ.

สอนลูกให้ได้ดั่งใจ = The practical parent / เจเนอีฟ เพนเตอร์และเรมอนด์ คอร์สินี ; แปลโดย อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529 - 280 หน้า

พิมพ์ครั้งที่ 2 2530


เด็ก--การดูแล.

649.1 / พ55ส