วิทยา สงวนวรรณ.

NX Workshop / วิทยา สงวนวรรณ และภูวนัย สงวนวรรณ. - กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, 2554. - 268 หน้า : ภาพประกอบ.

140327

9789747648676


การออกแบบวิศวกรรม--โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ.

670.285 / ว346อ 2554