กรกช บุญนิคม.

หัวใจเคมี = Core - basic chemistry / Core - basic chemistry กรกช บุญนิคม (ครูกุ๊ก). - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สามลดา, 2556. - 285 หน้า : ภาพประกอบ (สี)

สารบัญ : อะตอม ตารางธาตุ และสารประกอบ -- พันธะเคมี -- ปริมาณสารสัมพันธ์ -- ของแข็ง ของเหลว -- ก๊าซ.

140326

9786163350589


เคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)

540.712 / ก171ห 2556