วิจิตรา ขานชา.

การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยการใช้แบบฝึกประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / The comparison of comprehensive reading ability by using drills with cooperative learning, STAD technique and conventional teaching manual in Thai language strand for matthayom sueksa 1 Students วิทยานิพนธ์ของ วิจิตรา ขานชา. - 2556. - 157 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ (ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2556.

บรรณานุกรม : หน้า [86]-92.

140205


ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--วิจัย.
ภาษาไทย--การอ่านจับใจความ--วิจัย.

วิทยานิพนธ์.

495.9107 / ว32ก 2556