อรอนงค์ อินทรจิตร.

ชีวิต-สังคมและเอดส์ ชุด เอดส์...ข้ามขอบฟ้า / อรอนงค์ อินทรวิจิตร และ นรินทร์ กรินชัย - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2537 - 300 หน้า - ชุดเอดส์...ข้ามขอบฟ้า .

9748919765


โรคเอดส์.
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง.

HIV. เชื้อเอชไอวี. โรคเอดส์.

616.979 / อ17ช