พีรศรี โพวาทอง.

สถาปัตยกรรมในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง / พีรศรี โพวาทอง. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553. - 504 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : พระราชวัง -- วัง -- ศาสนสถาน -- อาคารบ้านเรือน -- อาคารราชการ -- อาคารพาณิชย์ -- สถาปัตยกรรมเพื่อการสาธารณูปโภค -- สถาปัตยกรรมชั่วคราว -- สถาปัตยกรรมอื่น ๆ ในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง.

140114

9789748008097


พระราชวัง.
วัง.
วัด.
สถาปัตยกรรม--ไทย.

720.9593 / พ378ส 2553