พรรณนิภา รอดวรรณะ.

การบัญชีต้นทุน หลักและกระบวนการ / พรรณนิภา รอดวรรณะ - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. - 392 หน้า : ตาราง.

สารบัญ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน -- ความหมาย แนวคิด และการจำแนกประเภทต้นทุน -- วงจรต้นทุนและงบการเงินของธุรกิจผลิตสินค้า -- ระบบบัญชีต้นทุน -- ต้นทุนวัตถุดิบ -- ต้นทุนค่าแรง -- ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต -- ค่าใช้จ่ายการผลิตกรณีมีหลายแผนกและการบันทึกบัญชีต้นทุนงานเมื่องานเสร็จ -- การบัญชีระบบต้นทุนงาน กรณีมีเศษวัสดุ สินค้าเสียหาย และสินค้ามีตำหนิด้วยคุณภาพ -- ระบบต้นทุนช่วง -- ระบบต้นทุนช่วงกรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด -- ระบบต้นทุนช่วงกรณีมีหน่วยสูญเสียและหน่วยเพิ่มขึ้นจากการผลิต -- การบัญชี ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ -- ระบบต้นทุนมาตรฐาน.

140103

9789740330981


การบัญชีต้นทุน.

657.42 / พ1177ก 2556