อ่านเขา อ่านเรา : 14 บทความส่งเสริมการอ่าน จากผู้เชี่ยวชาญ 10 ประเทศ / วัฒนชัย วินิจจะกูล, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : มาตา การพิมพ์, 2556. - 275 หน้า + ซีดี-รอม.

สารบัญ : ว่าด้วยห้องสมุด -- ห้องสมุดเพื่อชีวิต -- ว่าด้วยการอ่าน -- คุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียม -- การอ่านหนังสือในมาเลเซีย -- มายาคติของวัฒนธรรมการไม่รู้หนังสือ -- ปัจจัยส่งเสริมคนไทยให้มีวัฒนธรรมการอ่าน -- เด็กฟิลิปปินส์ทุกคนเป็นนักอ่าน -- การเสริมสร้างประเทศแห่งนักอ่านในสิงคโปร์ -- เด็กอ่านโลก -- "เปิดชีวิต อ่านเพื่อนบ้าน".

131225

9786162351730


การส่งเสริมการอ่าน.
การอ่าน--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
หนังสือและการอ่าน.

028 / อ2551 2556