ว. วชิรเมธี.

ธรรมะคลายใจ / ว.วชิรเมธี. - พิมพ์ครั้งที่ 12. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556. - 277 หน้า : ภาพประกอบ (สี). - ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนรุ่นใหม่ ; ลำดับที่ 20. .

สารบัญ : ทำเงินหรือทำงาน -- มีรักหรือมีทุกข์ -- ยอดสุดหรือสุดยอด -- พ่อแม่หรือแค่ผู้ให้กำเนิด -- พลัดพรากหรือจากนิรันดร์ -- พัฒนาหรือบ้าอำนาจ -- ศรัทธาหรือโง่งมงาย -- ยึดถือหรือปล่อยวาง.

131016

9789742894115


ธรรมะกับชีวิตประจำวัน.

294.3144 / ว172ธ 2556