ธนัชสร จิตต์เนื่อง.

คู่มือใช้งาน AutoCAD 2013 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง. - กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2556. - 336 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : รู้จักโปรแกรม AutoCAD -- ตั้งค่าที่จำเป็นก่อนใช้งาน -- คำสั่งที่ควรรู้ก่อนเขียนแบบ -- คำสั่งสร้างวัตถุ -- คำสั่งแก้ไขวัตถุ -- การบอกระยะ -- ทำงานกับ Viewport -- การพล็อตแบบ -- AutoCAD WS.

130927

9786167233468


คอมพิวเตอร์กราฟิก.
คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ.
ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

005.369 / ธ1511ค 2556