สุรเชษฐ์ สมไชย.

Access 2010 สร้างและจัดการฐานข้อมูลอย่างมืออาชีพ ฉบับสมบูรณ์ / สุรเชษฐ์ สมไชย และอมรรัตน์ แทนดวง. - นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2556. - 368 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ทำความรู้จักกับ Access 2010 -- ความรู้เบื้องต้นเรื่องฐานข้อมูล -- เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลและตาราง -- เริ่มสร้างฐานข้อมูลระบบการขายสินค้า -- ป้อนข้อมูลลงในตาราง -- การสร้างแบบฟอร์ม -- ใช้ Query เลือกและจัดการข้อมูล -- จัดทำรายงานด้วย Report -- นำเสนอข้อมูลด้วย PivolTable และ PivolChart -- ใช้งานฐานข้อมูลร่วมกับอินเทอร์เน็ต -- การสร้างคำสั่งอัตโนมัติด้วย Macro -- เขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วย VBA -- เครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูลด้วย VBA -- เครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ -- ระบบบริหารข้อมูลลูกค้า -- ระบบบริหารข้อมูลลูกค้า -- ระบบบริหารร้านเช่าหนังสือ.

130911

9786162003943


โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
ไมโครซอฟต์แอ็กเซส.
การจัดการฐานข้อมูล.

005.369 / ส475อ 2556