ไพศาล เตมีย์.

คนจุดตาย SMEs / ไพศาล เตมีย์. - กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553. - 167 หน้า.

สารบัญ : บอกกันให้รู้ เรื่องการบริหารคน -- บอกกับให้รู้ เรื่องการรับคน -- บอกกันให้รู้ เรื่องเงินเดือนและสวัสดิการ -- บอกกันให้รู้ เรื่องกฎหมาย (อีกแล้ว) -- บอกกันให้รู้ เรื่องการพัฒนาคน -- บอกกันให้รู้ เมื่อคนลาออก.

130728

9786167444017


การจัดการธุรกิจ.
การบริหารงานบุคคล.

658.3 / พ982ค 2553