ปิยะพร ศักดิ์เกษม.

รากนครา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม. - พิมพ์ครั้งที่ 7. - กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2550. - 551 หน้า.

รางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่น พ.ศ.2541.

130613

9749471792


นวนิยายไทย.