ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.

การพัฒนาหลักสูตรทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. - กรุงเทพฯ : วีพรินท์, 2556. - 402 หน้า.

สารบัญ : ความรู้พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร -- ทฤษฎีหลักสูตร -- ปัจจัยที่จำเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร -- การออกแบบหลักสูตร -- กระบวนการพัฒนาหลักสูตร -- การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร -- การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร -- การเลือกและจัดเนื้อหา และประสบการณ์การเรียนรู้ -- การกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ -- การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของท้องถิ่น -- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา -- การเขียนเอกสารหลักสูตรและการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร -- การนำหลักสูตรไปใช้ -- การประเมินหลักสูตร -- การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร -- การติดตามและประเมินผลกระทบของหลักสูตร -- แนวโน้มหลักสูตรในศตวรรษที่ 21.

130608

9786163216168


การวางแผนหลักสูตร.
การศึกษา--หลักสูตร.

375.001 / ช116ก 2556