ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพชร์.

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : ตีรณสาร, 2555. - 325 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : หลักพื้นฐานของสรีรวิทยาการออกกำลังกาย -- ระบบกล้ามเนื้อและประสาทกับการออกกำลังกาย -- ระบบไหลเวียนเลือดกับการออกกำลังกาย -- ระบบหายใจกับการออกกำลังกาย -- ระบบต่อมไร้ท่อกับการออกกำลังกาย -- แหล่งพลังงานสำหรับการออกกำลังกาย -- กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและสมรรถภาพทางกาย -- การปรับเปลี่ยนของร่างกายที่มีผลจากการออกกำลังกาย -- ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกาย -- สรีรวิทยาการออกกำลังกายในเด็กและผู้ใหญ่ -- สรีรวิทยาการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ.

130607

9786165513807


การออกกำลังกาย.

613.71 / ถ596ส 2555