การค้ามนุษย์ในโลกไร้พรมแดน = Human trafficking in borderless world / Human trafficking in borderless world บันดาล บัวแดง...[และคนอื่น ๆ]. - พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. - 246 หน้า : ภาพประกอบ.

บรรณานุกรม: หน้า 221-236.

สารบัญ : บทนำ -- ทบทวนวรรณกรรม - ระเบียบวิธีวิจัย -- ผลการวิจัย -- สรุปและอภิปรายผล.

130603

9786163216366


การค้าประเวณี.
การค้ามนุษย์.

364.153 / บ115 2556