อภิชาต สถิตนิรามัย.

รัฐธรรมนูญการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน / อภิชาต สถิตนิรามัย. - เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. - 146 หน้า : ตาราง.

สารบัญ : ประชาธิปไตย การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วม -- รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 จุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจยุคใหม่ -- โครงสร้างสิ่งจูงใจทางการเมืองระดับท้องถิ่น -- ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงบประมาณ -- รัฐส่วนกลางกับการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น -- ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้อำนาจนำของรัฐส่วนกลาง -- ที่มาและความเป็นอิสระของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทสรุป.

130521

9789746727129


การกระจายอำนาจปกครอง--ไทย.
การปกครองท้องถิ่น--การมีส่วนร่วมของประชาชน.
รัฐธรรมนูญ--ไทย.

342.593 / อ163ร 2555