มณฑลี ศาสนนันทน์.

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี / มณฑลี ศาสนนันทน์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 112 หน้า

สารบัญ : บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 วงจรชีวิตของเทคโนโลยี -- บทที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม -- บทที่ 4 กลยุทธ์เทคโนโลยี -- บทที่ 5 การวางแผนและทำนายเทคโนโลยี -- บทที่ 6 การรับเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี -- บทที่ 7 การถ่ายทอดเทคโนโลยี.

130421

9789749900581


การถ่ายทอดเทคโนโลยี.
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.

600 / ม143ก 2552