เกตน์สิรี จำปีหอม.

การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่องการซื้อและการขายสิ่งต่างๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น = A Study of Learning Achievement on English for Communication in Unit 5 Entitled Buyin and Selling Things of the Undrgraduate Students Using the Computer-Assisted Instruction Lessons / เกตน์สิริ จำปีหอม. - มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2554. - 100 หน้า : ภาพประกอบ.

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีพ.ศ. 2554.

สารบัญ : บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- บทที่ 3 วิธีดำนินการวิจัย -- บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล -- บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง.

130305


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา--วิจัย.

428 / ก545ก 2554