โอ' คอนนอร์, โจเซฟ.

หัวใจนักคิด = System thinking / โจเซฟ โอ' คอนนอร์, ไอแอน แม็คเดอร์มอทท์ ; วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และ ณัฐพงศ์ เกศมาริษ,ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2544. - 315 หน้า.

9748860795 : 280 บาท.


การเรียนรู้ (จิตวิทยา)
ความคิดและการคิด.

153.42 / อ819ห 2544