วุฒิ สุขเจริญ.

พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer Behavior / Consumer Behavior. วุฒิ สุขเจริญ. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. - 432 หน้า : ภาพประกอบ

สารบัญ : ตอนที่ 1 บทนำ -- ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านจิตวิทยา -- ตอนที่ 3 สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม -- ตอนที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด

130128

9786163054661


พฤติกรรมผู้บริโภค.

658.834 / ว443พ 2555