สุรสิทธิ์ วชิรขจร.

Balanced Scorecard : แนวคิดและวิธีปฏิบัติ / สุรสิทธิ์ วชิรขจร. - กรุงเทพฯ : ธเนศวร, 2553. - 260 หน้า : ตาราง

สารบัญ : บทที่ 1 Balanced Scorecard กับการวัดผลงานของหน่วยงาน -- บทที่ 2 พัฒนาการและหลักการพื้นฐานของ Balanced Scorecard -- บทที่ 3 การเตรียมตัวก่อนจัดทำ Balanced Scorecard -- บทที่ 4 ขั้นตอนในการจัดทำ Balanced Scorecard ฯลฯ

130125

9789744014078
การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
ประสิทธิผลองค์การ--การประเมิน.

658.4012 / ส478บ 2553