โครงการสถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย:ศึกษากรณีการดำเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา(IPU) (วีซีดี)/ สถาบันพระปกเกล้า. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. - 1 แผ่น

171212


วิชาการ
วิชาการ--ไทย