100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 5 (จารึก เอกสารตะวันตก และวรรณคดี) / ร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 5 (จารึก เอกสารตะวันตก และวรรณคดี) หนึ่งร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 5 (จารึก เอกสารตะวันตก และวรรณคดี) วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2553. - 208 หน้า : ภาพประกอบ. - 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 5 (จารึก เอกสารตะวันตก และวรรณคดี) .

ผลงานวิจัย โครงการวิจัย "100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย"

สารบัญ : ภาคที่ 1 จารึกศึกษา -- ภาคที่ 2 เอกสารตะวันตกเกี่ยวกับไทย -- ภาคที่ 3 วรรณกรรมและประวัติศาสตร์

121213

9789742255282


จารึกเอกสารตะวันตก


ไทย--ประวัติศาสตร์.

959.3 / ห1531 2553