100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 7 / อรพินท์ คำสอน และ ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2554. - 160 หน้า : ภาพประกอบ. - 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ; ลำดับที่ 7 .

ผลงานวิจัย โครงการวิจัย "100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย"

สารบัญ : จารึกศึกษา -- ภาษาและวรรณกรรมศึกษากับประวัติศาสตร์ -- เอกสารตะวันตก

121212

9789744967435


ภาษา.
วรรณคดี.


ไทย--ประวัติศาสตร์.

959.3 / ห1531 2554