มาลี พฤกษ์พงศาวลี.

สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง : พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียง / มาลี พฤกษ์พงศาวลี. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550. - 311 หน้า.

แนวคิดผู้หญิงกับกฎหมาย -- จากสังคมจารีตสู่รัฐสมัยใหม่ -- กลไกสากลกับสิทธิสตรี -- สถานภาพทางกฎหมายของผู้หญิงในปัจจุบัน -- ผู้หญิงกับสิทธิต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพอนามัย -- ผู้หญิงกับสิทธิในครอบครัวและมรดก -- การคุ้มครองเด็กและผู้หญิง จากธุรกิจบริการทางเพศ.

121008

9789741357291


การค้าประเวณี.
การค้ามนุษย์.
สตรี--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สตรี--สถานภาพทางกฎหมาย.
สิทธิสตรี.

346.0134 / ม273ส 2550