ออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรม Eagle / ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง. - กรุงเทพฯ : สมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2549. - 243 หน้า : ภาพประกอบ + ซีดี-รอม 1 แผ่น.

บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Eagle -- บทที่ 2 เทคนิคการออกแบบวงจรไฟฟ้า -- บทที่ 3 ตัวอย่างการออกแบบจงจรไฟฟ้า -- บทที่ 4 หลักการออกแบบลายวงจรพิมพ์ -- บทที่ 5 ตัวอย่างการออกแบบลายวงจรพิมพ์ -- บทที่ 6 การพิมพ์ลายวงจรพิมพ์ -- บทที่ 7 การทำลายวงจรพิมพ์แบบเนกกาทีฟ -- บทที่ 8 การสร้างและตกแต่งภาพบนชิ้นงาน -- บทที่ 9 การแปลงไฟล์ Eagle -- บทที่ 10 การทำแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยตนเอง.

120315

9789749478257


แผ่นวงจรพิมพ์.
การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์.
คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ.
วงจรไฟฟ้า--การออกแบบ.
วงจรพิมพ์.

621.381531 / อ191 2549