1,000 ประโยคพื้นฐานสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ = 1,000 easy English talk / 1,000 easy English talk. กองบรรณาธิการ book cafe. - กรุงเทพฯ : บุ๊ค คาเพ่, 2554. - 376 หน้า.

Chapter 1 สนทนาพื้นฐาน ทักทาย ร่ำลา ขอบคุณและขอโทษ -- Chapter 2 ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน -- Chapter 3 บทสนทนาทางโทรศัพท์ -- Chapter 4 ภาษาอังกฤษกับการซื้อของ -- Chapter 5 การแสดงความรู้สึก -- Chapter 6 การแสดงความรู้สึก (2) -- Chapter 7 การเดินทาง และบอกทิศทาง.

120314

9786167128054


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.

428.3495911 / ก192ห 2554