Refine your search

The 10 most checked-out in the past 3 months
Title Item type Checkouts  
Vietnam, Yesterday and Today.

- s.n.], [S.l. : 1965 - 27 p.

Item type Checkouts: 3 Place hold
การใช้ภาษาไทยและทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ /

อริยานุวัตน์ สมาธยกุล. - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม : 2562 - 157 หน้า.

Item type หนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย Thai / Eng Checkouts: 2 Place hold
สิ่งมหัศจรรย์ธรรมดา /

นิ้วกลม. - KOOB, กรุงเทพฯ : 2561 - 211 หน้า :

Item type หนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย Thai / Eng Checkouts: 1 Place hold
สัมมนาภาษาไทย /

อริยานุวัตน์ สมาธยกุล. - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม : 2562 - 181 หน้า :

Item type หนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย Thai / Eng Checkouts: 1 Place hold
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ธรณีวิทยาทั่วไป /

พงศธร กองแก้ว. - 318 แผ่น :

Item type หนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย Thai / Eng Checkouts: 1 Place hold
จิตวิทยาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูการศึกษาพิเศษ /

นลินรัตน์ อภิชาติ. - 246 หน้า :

Item type หนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย Thai / Eng Checkouts: 1 Place hold
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 /

ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ. - 264 หน้า.

Item type หนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย Thai / Eng Checkouts: 1 Place hold
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ =

รจนา ลีประโคน. 2562 - 252 แผ่น.

Item type หนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย Thai / Eng Checkouts: 1 Place hold
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธร =

พิทักษ์ แสนจันทร์. 2562 - 145 แผ่น.

Item type หนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย Thai / Eng Checkouts: 1 Place hold
รูปแบบการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ =

รุ้งเพ็ชร หัตถามาศ. 2562 - 453 หน้า :

Item type หนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย Thai / Eng Checkouts: 1 Place hold