000 01331nam a2200265 a 4500
001 vtls000100214
003 MTX
005 20190802095653.0
008 120120s2554 th ab 000 0 tha d
020 _a9786167536125
039 9 _a201509170042
_bVLOAD
_c201201201410
_dorawan
_y201201200947
_znaphatsaporn
040 _aRMU
082 0 4 _a382.951
_bอ111ท 2554
093 _adept47
100 0 _aอักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.
245 1 0 _aทุนจีนรุกอาเซียน /
_cอักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bกรุงเทพธุรกิจ,
_c2554.
300 _a230 หน้า :
_bภาพประกอบ.
518 _a120120
541 _h220 บาท.
590 _aอักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น. (2554). ทุนจีนรุกอาเซียน. กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ.
651 4 _aจีน
_xการค้ากับต่างประเทศ
_xกลุ่มประเทศอาเซียน.
651 4 _aจีน
_xภาวะเศรษฐกิจ.
942 _c1
999 _c99018
_d99018