000 01637nam a2200277 a 4500
001 vtls000076466
003 MTX
005 20190801163637.0
008 061114 2547 000 0 tha d
020 _a9744033363
039 9 _a201509161859
_bVLOAD
_c201101051906
_dVLOAD
_c201012161403
_dVLOAD
_c200611141407
_dsupaporn
_y200611141042
_zsrisak
040 _aRMU
082 _a584.39
_bม247ก 2547
110 2 _aสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
245 _aกล้วย /
_cสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์,
_c2547.
300 _a20 หน้า.
500 _aมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
518 _a061114
590 _aสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. (2547). "กล้วย" กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์.
610 _aสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
650 4 _aกล้วย.
650 4 _aสินค้าเกษตร.
942 _c3
995 _aอ.
999 _c75421
_d75421