000 01644nam a2200265 a 4500
001 vtls000075158
003 MTX
005 20190801163135.0
008 060729s2548 th a 000 0 tha d
020 _a9749322134
039 9 _a201509161842
_bVLOAD
_c201101051815
_dVLOAD
_c201012161400
_dVLOAD
_c200705241414
_dpanida
_y200607291056
_zsrisak
040 _aRMU
082 0 4 _a337.593
_bธ153ม 2548
100 0 _aธนิต โสรัตน์.
245 1 0 _aแม่น้ำโขงเส้นทางสายไหมโลจิสติกส์ยุคใหม่ของการค้าจีน-อาเซียนและการปฏิรูประบบโลจิสติกส์ของจีน /
_cธนิต โสรัตน์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bแอท นายย์,
_c2548.
300 _a307 หน้า :
_bภาพประกอบ.
518 _a060729
541 _h290 บาท.
590 _aธนิต โสรัตน์. (2548). "แม่น้ำโขงเส้นทางสายไหมโลจิสติกส์ยุคใหม่ของการค้าจีน-อาเซียนและการปฏิรูประบบโลจิสติกส์ของจีน" กรุงเทพฯ : แอท นายย์.
650 4 _aการพัฒนาเศรษฐกิจ.
651 4 _aไทย
_xความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.
651 4 _aไทย
_xนโยบายเศรษฐกิจ.
942 _c1
999 _c74155
_d74155