000 01846nam a2200241 a 4500
001 vtls000124464
003 MTX
005 20190802113401.0
008 180625s2555 th dab 000 0 tha d
020 _a9786167187877
039 9 _a201806251505
_bnuntnapas
_y201806251504
_znuntnapas
040 _aRMU
082 0 4 _a347
_bพ128ก 2555
100 0 _aพงษ์ธร ธัญญสิริ.
245 1 0 _aกระบวนการและการบริหารงานยุติธรรมไทย /
_cโดย พงษ์ธร ธัญญสิริ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม,
_c2555.
300 _a170, [1] หน้า :
_bภาพประกอบ (สี), แผนที่, แผนภูมิ.
505 0 _aสารบัญ : หลักการและพื้นฐานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา -- หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมก่อนการพิจารณาคดี -- หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมระหว่างการพิจารณาคดี -- หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหลังการพิจารณาคดี -- สถิติอาชญากรรม -- การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมเชิงบูรณาการ.
518 _a180625
650 4 _aกระบวนการยุติธรรม
_zไทย.
650 4 _aกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
_zไทย.
942 _c1
999 _c122877
_d122877