000 03538nam a2200325 a 4500
001 vtls000113663
003 MTX
005 20190802105037.0
008 150427s2557 th da i 001 0 tha d
020 _a9786169207504
039 9 _a201509170431
_bVLOAD
_c201504271119
_dnuntnapas
_c201504271118
_dnuntnapas
_y201504271058
_znuntnapas
040 _aRMU
082 0 4 _a637.1
_bค416 2557
093 _adept25
245 0 0 _aคู่มือการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม /
_cจันทร์นวล รัตรสาร, ผู้แปล.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
_c2557.
300 _a508 หน้า :
_bภาพประกอบ (สี), แผนภูมิ.
505 0 _aสารบัญ : พื้นฐานการผลิตน้ำนม -- เคมีวิทยาของนม -- วิทยาศาสตร์การไหล -- จุลชีววิทยา -- การจัดเก็บและรับน้ำนม -- องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการผลิตนม -- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน -- เครื่องแยกแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางและการปรับมาตรฐานไขมันนม -- การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน -- เครื่องกรองด้วยเยื่อกรอง -- เครื่องทำระเหย -- เครื่องแยกอากาศ -- ปั๊ม -- ท่อ วาล์ว และการติดตั้ง -- ถังบรรจุ -- การควบคุมกระบวนการผลิต -- ระบบบริการต่างๆ -- การออกแบบสายการผลิต -- ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์ -- นมที่เก็บได้นาน -- การผลิตเชื้อและหัวเชื้อ -- ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว -- ผลิตภัณฑ์นมและเนยทาขนมปัง -- ไขมันนมปราศจากน้ำ และน้ำมันเนย -- เนยแข็ง -- การแปรรูปทรงหางนม -- นมข้น -- นมผง และเวย์ผง -- นมคืนรูป -- ไอศกรีม -- เคซีน -- การทำความสะอาดอุปกรณ์ผลิตนม -- น้ำเสียและน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมนม.
518 _a150427
590 _aคู่มือการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม. (2557). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
650 4 _aนมเปรี้ยว.
650 4 _aนมโค
_xการผลิต.
650 4 _aนมผง.
650 4 _aน้ำนม.
650 4 _aผลิตภัณฑ์นม.
650 4 _aอุตสาหกรรมนมเนย.
700 0 _aจันทร์นวล รัตรสาร,
_eผู้แปล.
942 _c3
995 _aอ.
999 _c112330
_d112330