000 03051nam a2200289 a 4500
001 vtls000104865
003 MTX
005 20190802101442.0
008 130521s2555 th 000 0 tha d
020 _a9789746727129
039 9 _a201509170204
_bVLOAD
_c201306181014
_dnuntnapas
_y201305211409
_zstaff
040 _aRMU
082 0 4 _a342.593
_bอ163ร 2555
093 _adept39
100 0 _aอภิชาต สถิตนิรามัย.
245 1 0 _aรัฐธรรมนูญการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน /
_cอภิชาต สถิตนิรามัย.
260 _aเชียงใหม่ :
_bแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
_c2555.
300 _a146 หน้า :
_bตาราง.
505 0 _aสารบัญ : ประชาธิปไตย การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วม -- รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 จุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจยุคใหม่ -- โครงสร้างสิ่งจูงใจทางการเมืองระดับท้องถิ่น -- ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงบประมาณ -- รัฐส่วนกลางกับการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น -- ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้อำนาจนำของรัฐส่วนกลาง -- ที่มาและความเป็นอิสระของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทสรุป.
518 _a130521
541 _h100 บาท.
590 _aอภิชาต สถิตนิรามัย. (2555). รัฐธรรมนูญการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน. เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
650 4 _aการกระจายอำนาจปกครอง
_zไทย.
650 4 _aการปกครองท้องถิ่น
_xการมีส่วนร่วมของประชาชน.
650 4 _aรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
942 _c1
999 _c103614
_d103614