Refine your search

Your search returned 66 results from 128647 records. Subscribe to this search

|
ท่องเที่ยว & ช๊อบปิ้ง เรื่องอะไร

Call number: 910.4 ท19 2534 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธัญญา พับลิเคชั่น, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 910.4 ท19 2534] (3).

นวัตกรรมทางการศึกษาของประเทศอิหร่าน นวัตกรรมทางการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย การบริหารจักการการปฏิรูปการศึกษาในประเทศศรีลังกา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 371.3 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521Availability: No items available

เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย = Governments and Politics in Asia

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: 320.95 ม19อ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 320.95 ม19อ] (7), ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ [Call number: 320.95 ม19อ] (2).

เขมร สีหนุ ชวา ซูการ์ดน

by คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.

Call number: 909 ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2513Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 909 ค] (1).

ชวา...ที่รัก

by ดวงเดือน.

Call number: 915.98 ด Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2523Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 915.98 ด] (1).

เอกสารคำสอน ภูมิศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ = Gography of Southeast Asia / สมภาร พั้วช่วย

by สมภาร พั้วช่วย.

Call number: 959 ส16อ Material type: book Book; Format: print Publisher: เพชรบูรณ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959 ส16อ] (1).

อินโดนีเซียศึกษา = Indonasia Study / ศูนย์อินโดนีเซียศึกษา.

by ศูนย์อินโดนีเซียศึกษา.

Call number: 959.8 ศ4156อ 2547 Material type: book Book; Format: print Publisher: นครศรีธรรมราช : ศูนย์อินโดนีเซียศึกษา, 2547Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 959.8 ศ4156อ 2547] (1).

อินโดนีเซีย : อดีตและปัจจุบัน / ภูวดล ทรงประเสริฐ

by ภูวดล ทรงประเสริฐ.

Call number: 959.8 ภ417อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2539]Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 959.8 ภ417อ] (3).

ช่องแคบมะละกา-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย = The Malacca Straits-Malaysia-Indonesia / กิตติมา จันทร์ตรี

by กิตติมา จันทร์ตรี.

Call number: 327.5950598 ก34ช Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 327.5950598 ก34ช] (3).

ยะวา-ชวาในบางกอก = The Javanese in Bangkok / กรรณิการ์ จุฑามาศ สุมาลี.

by กรรณิการ์ จุฑามาศ สุมาลี.

Call number: 305.899220593 ก17ย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 305.899220593 ก17ย] (5).

อินโดนีเซีย 1 [วีดิทัศน์] /บริษัท แปชิฟิค.

by บริษัท แปซิฟิค คอมมูนิเคชั่น.

Call number: VC D0129 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพ : บริษัท, 2540Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 [Call number: VC D0129] (1).

อินโดนีเซีย 2 [วีดิทัศน์] /บริษัท แปซิฟิคอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น

by บริษัท แปซิฟิค คอมมูนิเคชั่น.

Call number: VC D0186 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพ : บริษัท, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 [Call number: VC D0186] (2).

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ / สีดา สอนศรี, บรรณาธิการ.

by สีดา สอนศรี, บรรณาธิการ.

Call number: 327.59 อ52 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 327.59 อ52] (2).

การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของอินโดนีเซีย / วิทยา สุจริตธนารักษ์.

by วิทยา สุจริตธนารักษ์ | สีดา สอนศรี.

Call number: 338.9598 ว34ก 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.9598 ว34ก 2542] (3).

เสือ / ม็อคตาร์ ลูบิส ; ไกรวรรณ สีดาฟอง, ผู้แปล.

by ลูบิส, ม็อคตาร์ | ไกรวรรณ สีดาฟอง, ผู้แปล.

Call number: 808.387 ล4153ส 2539 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2539Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 808.387 ล4153ส 2539] (2).

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ / สีดา สอนศรี, บรรณาธิการ.

by สีดา สอนศรี, บรรณาธิการ.

Call number: 327.59 อ52 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 327.59 อ52 2546] (2).

อินโดนีเซียศึกษา ฉบับเปิดฟ้าอินโดนีเซีย / มหาวิทยาลัยราชภีฎนครศรีธรรมราช.

by มหาวิทยาลัยราชภีฎนครศรีธรรมราช.

Call number: 959.8 น187อ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์อินโดนีเซียศึกษา, 2548Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 959.8 น187อ] (3).

อินโดนีเชีย : อีดตและปัจจุบัน / ภูวดล ทรงประเสริฐ.

by ภูวดล ทรงประเสริฐ.

Call number: 959.8 ภ417อ 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Items available for loan: ศูนย์ข้อมูลอาเชียน [Call number: 959.8 ภ417อ 2547] (3).

ศรีวิชัย เครือข่ายการค้า และวีรบุรุษ : อินโดนีเซียศึกษาในประเทศไทย = Srivijaya, trade networks,and heroes : Indonesian studies in Thailand / ทวีศักดิ์ เผือกสม และธนภาษ เดชพาวุฒิกุล บรรณาธิการ.

by ทวีศักดิ์ เผือกสม [บรรณาธิการ.] | ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล [บรรณาธิการ.] | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. หน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา.

Call number: 959.8 ศ1373 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : หน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553Other title: Srivijaya, trade networks, and heroes : Indonesian studies in Thailand..Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.8 ศ1373 2553] (1).